Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Frederikshavn Kirkecenter

Opdateret 24. Maj 2018

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, da vi som kirke har med mange personfølsomme oplysninger at gøre. Vi behandler dine persondata efter denne privatlivsbeskyttelsespolitik.

Frederikshavn Kirkecenter er dataansvarlig, og vi sikrer derfor, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen, EU’s persondataforordning.

Dataansvarlig / Kontaktoplysninger:
FKC; Barfredsvej 26, 9900 Frederikshavn
CVR: 55559015
Telefonnr.: 25 35 68 78
Mail: info@fkcenter.dk
Website: fkcenter.dk

Ansvarlige kontaktpersoner:
Karsten Christensen, tlf. 21 75 65 57
Daniel Myrup, tlf. 28 25 47 77

Behandling af persondata

Vi sikrer fair og transparent databehandling. Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi bruger dine data for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores aktiviteter, samarbejde og arrangementer i kirken.

Generelt behandler vi data og personoplysninger inden for 4 kategorier:

1: Oplysninger om frivillige medarbejdere (medlemmer)

2: Oplysninger om økonomiske bidragsydere (medlemmer)

3: Oplysninger om tilmeldte deltagere til arrangementer & events, forløb el. lign. i kirken.

4: Oplysninger om online-besøgende på vores hjemmeside, facebookside.

 

Uddybelse af ovenstående punkter, med beskrivelse af formål for indsamling og opbevaring af persondata:

1: Oplysninger om frivillige medarbejdere (medlemmer)
Vi indsamler navn, evt. adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet er at administrere din relation til os og forbedre vores service og samarbejde, som du har givet samtykke til.

2: Oplysninger om økonomiske bidragsydere (medlemmer)
Vi indsamler navn, evt. adresse, cpr. nummer, og e-mail adresse for økonomiske bidragsydere, som har angivet, at de ønsker skattefradrag for deres bidrag. Vi opbevarer cpr-nummer til brug for indberetning af fradrag til Skat.

3: Oplysninger om tilmeldte deltagere til arrangementer & events, forløb el. lign. i kirken.
Vi indsamler navn og e-mail, evt. telefon nummer, så vi kan kommunikere detaljer om arrangementet, og forberede dig bedst muligt eller informere om ændringer.

  1. Oplysninger om online-besøgende på vores hjemmeside, facebookside.
    Vi indsamler data om vores besøgende på hjemmesiden for at se antalbesøgende, geografi, demografi, device-type mv. Således at vi kan tilpasse indhold bedst muligt.

På vores facebookside målretter vi budskaber til de personer, der har liket vores officielle facebookside, for at nå ud med vores budskaber.

Alle der kommer fast i kirken kan frit ansøge om medlemskab i FKC’s interne facebookgruppe. Her gælder det, at der ikke fremføres personfølsomme oplysninger, hvorfor alle opslag godkendes af administrator.

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata
Vi behandler og opbevarer kun de data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor, og som du i forvejen har givet samtykke til på forhånd. Formålet er derfor afgørende for, hvilken oplysninger, der indhentes og efterspørges. Vi bruger derfor ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift – dette gælder fx medlemsliste. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder fx ved forpligtelseserklæringer, eller børnemedarbejder, hvor der indhentes børneattester.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Sletning af oplysninger
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger.

Vi indhenter først dit samtykke
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis du er under 18 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet. Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke.

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Din Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler for både ansatte og frivillige om informationssikkerheden efter gældende lovgivning. Vi har vedtaget interne regler, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Din rettighed
Du har ret til at få adgang til dine persondata, og kan derfor til en enhver tid få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.